Projekt XI

"Opracowanie grupy urządzeń automatyki domowej sterowanych głosowo".

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0044/17
Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 30.09.2020 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 013 492,05 zł
Kwota dofinansowania: 3 114 782,29 zł
- na badania przemysłowe: 2 826 748,19 zł
- na prace rozwojowe: 288 034,10 zł

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny urządzeń automatyki domowej, których funkcje i ustawienia będą wybierane za pomocą nowoczesnych interfejsów multimodalnych wykorzystujących komendy głosowe oraz sprzężoną informację wizualną i dźwiękową.

Projekt jest planowany do realizacji w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 • Zapytanie ofertowe (1)
  - na opracowanie systemu automatycznego rozpoznawania mowy (ARM) w ramach projektu pn. „Opracowanie grupy urządzeń automatyki domowej sterowanych głosowo”
  Zapytanie nieaktualne

  Wynik postępowania ofertowego:
  Do pobrania (*.pdf)
  Zamieszczono dnia - 26.04.2017r.
 • Zapytanie ofertowe (2)
  - na opracowanie inteligentnej macierzy mikrofonowej w ramach projektu pn. „Opracowanie grupy urządzeń automatyki domowej sterowanych głosowo”
  Zapytanie nieaktualne

  Wynik postępowania ofertowego:
  Do pobrania (*.pdf)
  Zamieszczono dnia - 26.04.2017r.
 • Zapytanie ofertowe (3)
  - na opracowanie Inteligentnej Aplikacji Mobilnej w ramach projektu pn. „Opracowanie grupy urządzeń automatyki domowej sterowanych głosowo”
  Zapytanie nieaktualne

  Wynik postępowania ofertowego:
  Do pobrania (*.pdf)
  Zamieszczono dnia - 27.09.2017r.
 • Zapytanie ofertowe (4)
  - na dostawę drukarki 3D w ramach projektu pn. „Opracowanie grupy urządzeń automatyki domowej sterowanych głosowo”
  Zapytanie nieaktualne

  Wynik postępowania ofertowego:
  Do pobrania (*.pdf)
  Zamieszczono dnia - 27.09.2017r.

 

ue-stopka2.png