Projekt VIII

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 4

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3

Projekt VIII
"Wdrożenie w LARS Andrzej Szymański platformy B2B wpierającej procesy biznesowe związane ze sprzedażą sterowników temperatury".

Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy B2B, która będzie funkcjonowała u Wnioskodawcy oraz u partnerów i pozwoli na lepsze zarządzanie posiadanymi wspólnymi zasobami i umożliwi bezpośrednia komunikacje z partnerami w zakresie działań operacyjnych.

ETAP I - ANALIZA I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU
a) Wykonanie ekspertyz niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności analizy wymagań systemu B2B i prac doradczo-eksperckich dotyczących procesów bizn.

ETAP II IMPLEMENTACJA PIERWSZEJ CZESCI MODUŁÓW I PANELI PLATFORMY
a) Wyłonienie w drodze konkursu wykonawcy platformy B2B.
b) Nadzór nad wykonawca pierwszej części modułów i paneli w trakcie realizacji zamówienia
c) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania, odbiór funkcjonalny i techniczny

ETAP III IMPLEMENTACJA DRUGIEJ CZESCI MODUŁÓW I PANELI PLATFORMY
a) Nadzór nad wykonawca drugiej cześci modułów i paneli w trakcie realizacji zamówienia
b) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania, odbiór funkcjonalny i techniczny. W ramach projektu Wnioskodawca będzie aplikował o punkty w kryteriach meryt. fakultatywnych:
- Projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym lub międzynarodowym (projekt zakłada współprace z partnerami z innych województw a także z zagranicy)
- W ramach projektu wdrażane są technologie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej (w ramach projektu we wszystkich 3 procesach bizn. objętych
systemem B2B poprzez wdrożenie techn. Podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, wyeliminowany zostanie papierowy obieg dokumentów)

  • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na budowę i wdrożenie platformy automatyzującej procesy biznesowe związane ze sprzedażą sterowników temperatury Zapytanie nieaktualne
    Zamieszczono dnia - 02.07.2014r.

ue-stopka.png